KLASA: 007-04/23-02/19

URBROJ: 2158-1-13-01-23-01

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) te članka 32. Statuta EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti na 4. sjednici održanoj 16. kolovoza 2023. godine Školski odbor EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti donio je:

Odluku o  imenovanju  ravnatelja Škole

Boris Hartman, imenuje se ravnateljem EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti na vrijeme od pet (5) godina s danom 01. rujna 2023. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Školski odbor EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti raspisao je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole. Natječaj je objavljen dana 01. kolovoza 2023. godine na službenoj web stranici škole.

U provedenom natječajnom postupku utvrđeno je da se na natječaj prijavio jedan (1) kandidat.

Ponuda navedenog kandidata stigla je pravodobno u propisanom roku od osam dana te je ista urudžbirana s danom dostave u tajništvu škole i kao takva je neotvorena pristigla na 4. sjednicu Školskog odbora održanu 16. kolovoza 2023. godine gdje je Školski odbor utvrdio da navedeni kandidat ispunjava formalne uvjete natječaja.

Školski odbor na istoj sjednici donosi Odluku o utvrđivanju liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole i čije su prijave stigle u natječajnom roku za donošenje stajališta u postupku imenovanja ravnatelja EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti, a koji udovoljava uvjetima natječaja i koji je dostavio ponudu u roku.

Sukladno s člankom 32. Statuta EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti, članovi Školskog odbora utvrdili su kako kandidat Boris Hartman ispunjava nužne uvjete za imenovanje ravnatelja te kako je prijava pravovremena i potpuna te su vrednovali bodovima dodatne kompetencije. Nakon prethodno navedenog, članovi Školskog odbora pristupili su javnom glasovanju i donijeli Odluku o imenovanju ravnatelja.

Članovi Školskog odbora su dana 16. kolovoza 2023. godine javnim glasovanjem, sa tri (3) glasa ZA, nula (0) PROTIV u skladu sa člankom 32. Statuta EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti, jednoglasnom Odlukom imenovali za ravnatelja EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti BORISA HARTMANA, VSS, mag. educ. engleskog jezika i književnosti i mag. educ. povijesti iz Osijeka.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.   

Pouka o pravnom lijeku: Svaki prijavljeni  kandidat na ovaj natječaj  ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju i u roku od petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti o imenovanju ravnatelja zatražiti sudsku zaštitu pri Općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti.

Predsjednik Školskog odbora:

  ___________________

Antun Vidić, v.r.