KLASA: 112-02/23-01/13
URBROJ: 2158-1-13-23-01
Osijek, 07. lipnja 2023. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) EDukOS - privatna srednja škola s pravom javnosti, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, Osijek raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

- NASTAVNIK/CA NJEMAČKOG JEZIKA
- 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno ukupnog radnog vremena) uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci
      Mjesto rada: Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, 31000 Osijek
	
Uvjeti: Osim općih uvjeta u skladu s općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996), 
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 80/1999) i nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici EDukOS - privatne srednje škole s pravom javnosti te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu unutar koje se nalaze osobni podaci (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela i adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni priložiti:

•	Životopis 
•	Preslika osobne iskaznice
•	Diploma, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
•	Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starije od dana objave natječaja
•	Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s naznakom roka izdavanja ne starije od dana objave natječaja 


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

	Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08 i 69/17). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.
	Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje privremeni ravnatelj EDukOS – privatne srednje škole s pravom javnosti.

	Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na vrednovanje. 
Kandidati su obvezni pristupiti postupku vrednovanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

VREDNOVANJE KANDIDATA: Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje. Odluku o načinu vrednovanja kandidata na prijedlog privremenog ravnatelja donosi Povjerenstvo. Područja provjere kandidata, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, kao i druge obavijesti vezane uz natječaj, bit će objavljene na web stranici Škole na poveznici:https://gimnazija.edukos.hr/. Rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja je najmanje tri dana prije dana određenog za testiranje.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu EDukOS – privatnoj srednjoj školi s pravom javnosti da se njegovi osobni podaci koriste, prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u svrhu provedbe i realizacije natječajnog postupka za zapošljavanje sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici EDukOS – privatne srednje škole s pravom javnosti https://gimnazija.edukos.hr/ te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici EDukOS – privatne srednje škole s pravom javnosti https://gimnazija.edukos.hr/ u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom na adresu EDukOS – privatna srednja škola s pravom javnosti, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, 31000 Osijek, s naznakom: „Natječaj – nastavnik/ica njemačkog jezika“ ili na e-mail adresu: gimnazija@edukos.hr.

Privremeni ravnatelj:

__________________________
	Kristijan Šimičić